Zaburzenia lękowe

Powszechnie uważa się że zaburzenia lękowe mają podłoże psychologiczne dlatego tak ważna jest psychoterapia w leczeniu i zapobieganiu ich skutkom

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Są to zaburzenia lękowe charakteryzujące się natrętnymi myślami i przymusem powtarzania zachowań. Są to bardzo często występujące zaburzenia, zwykle mają swój początek w okresie dorastania lub we wczesnej dorosłości. Najczęstsze symptomy to obsesyjne mycie, czyszczenie, powtarzające się sprawdzanie, poprawianie, stany takie wywołują silny lęk i panikę, wykonanie tych czynności na krótko obniża napięcie, które jednak szybko powraca. Osoby dotknięte tą chorobą mają świadomość że myśli te powstają w ich umyśle i nie są związane wymogami narzuconymi przez innych, jednak nie mogą się uwolnić od przymusu wykonywania ich. Zaburzenia te w znacznym stopniu utrudniają życie codzienne i pracę.

Należy mieć na uwadze że zaburzenia tego typu mogą poprzedzać wystąpienie depresji. Dlatego leczenie poprzez psychoterapię jest jak najbardziej wskazane. Terapia opiera się zarówno na pracy z rozpoznaniem negatywnych przekonań i błędnych interpretacji jak również na sięgnięciu do głębszych warstw psychiki i szukaniu źródeł bardziej pierwotnych przyczyn lęku na przykład związanych z relacją z obiektem.

Lęk uogólniony

Zaburzenia tego typu mogą wystąpić w każdym wieku, lęk i poczucie zagrożenia nie odnosi się do jakiejś konkretnej sytuacji ale przyjmuje postać bliżej nieokreślonego napięcia. Do objawów psychicznych dołączają się objawy somatyczne o różnym stopniu nasilenia, np. dolegliwości ze strony klatki piersiowej, bóle brzucha.

Zaburzenia tego typu mogą poprzedzać wystąpienie depresji dlatego nie należy bagatelizować tych objawów. Leczenie psychoterapią polega na docieraniu do źródeł napięcia i lęku.

Fobie

Lęki specyficzne w postaci fobii przejawiają się w momencie zetknięcia się z przedmiotem lub sytuacją. Przy czym osoby dotknięte tym zaburzeniem zdają sobie sprawę z nieracjonalności własnych reakcji, jednak nie są w stanie opanować lęku który może się przerodzić w panikę. Najczęściej obiektem lub sytuacją wywołującą paniczne lęki są zwierzęta i owady (pająki, węże, gryzonie), siły natury (burze, ulewy), sytuacje i miejsca (windy, tunele, samoloty)

Leczenie poprzez psychoterapię opiera się zarówno na pracy z negatywnymi przekonaniami jak również na wydobywaniu z głębszych warstw psychiki tego co leży u podłoża aktualnych lęków.